Cursus vertrouwelijkheid in enquêtezaken

Cursus vertrouwelijkheid in enquêtezaken
Advocatuur 11 september 2020

De onderzoekers in de SNS-enquêteprocedure verlangen inzage in informatie (opgenomen in notulen) uitgewisseld met een advocaat of notaris. SNS weigert. Is die weigering terecht? De Hoge Raad geeft antwoord.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Mr. Online en is geschreven door mr. Camiel Hanegraaf, advocaat ondernemingsrecht bij WVDB. Bekijk hier het orginele bericht.

“Dames en heren, welkom bij de cursus ‘vertrouwelijkheid in enquêtezaken’!

De Ondernemingskamer heeft een onderzoek bevolen inzake SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (SNS). De onderzoekers in kwestie wensen inzage te krijgen in informatie die SNS heeft uitgewisseld met een advocaat of notaris. De betreffende informatie is opgenomen in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie. SNS weigert inzage te geven. Volgens SNS komt haar met betrekking tot gedeeltes van de opgevraagde documenten een beroep toe op een van advocaten en notarissen afgeleid verschoningsrecht.

In zijn arrest van 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:600 behandelt de Hoge Raad de volgende vraag: “mag SNS weigeren om de onderzoekers inzage te geven in informatie die is uitgewisseld met een advocaat of notaris en is opgenomen in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie?” Nou, wat denkt u, dames en heren? … Juist, dat mag!

Geheimhoudingsplicht en (afgeleid) verschoningsrecht

De Hoge Raad overweegt dat onderzoekers het recht hebben tot raadpleging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers waarvan zij de kennisneming nodig achten voor een juiste vervulling van hun taak. De rechtspersoon waarop de enquête betrekking heeft, is verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Advocaten en notarissen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouders hoeven als hoofdregel dan ook geen informatie te verschaffen aan onderzoekers. Dat is het verschoningsrecht. Medewerkers van advocaten en notarissen hebben een van die geheimhouders afgeleid verschoningsrecht.

Rechtspersoon heeft geen verschoningsrecht

De rechtspersoon daarentegen heeft geen afgeleid verschoningsrecht. De rechtspersoon kan zich echter wél met recht beroepen op de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie die hij met zijn advocaat of notaris in diens hoedanigheid heeft uitgewisseld. Dat beroep kan volgens de Hoge Raad ook slagen indien de advocaat of notaris zich ter zake van deze informatie niet op het verschoningsrecht beroept. Ook notulen en schriftelijk vastgelegde bestuursbesluiten kunnen − aldus de Hoge Raad − met de advocaat of notaris in zijn hoedanigheid uitgewisselde vertrouwelijke informatie bevatten. Stel dat de rechtspersoon beweert dat de informatie die de onderzoekers verlangen zich in de vertrouwenssfeer tussen de rechtspersoon en diens advocaat of notaris bevindt en daarom verborgen dient te blijven. In dat geval moeten de onderzoekers in de gelegenheid zijn om te (laten) toetsen of die bewering juist is.

Waarheidsvinding vs vertrouwelijkheid

Dames en heren, het gaat hier om twee maatschappelijke belangen. Het ene maatschappelijke belang is dat in rechte de waarheid aan het licht komt. Dit belang staat tegenover het maatschappelijke belang dat een ieder zich tot een advocaat of notaris kan wenden zonder dat hetgeen besproken wordt ‘op straat komt te liggen’. Het door de onderzoekers nagestreefde belang van de waarheidsvinding dient in het geval van SNS te wijken voor het belang van de vertrouwelijkheid.

O, excuses. Ik ben weer eens te lang aan het woord. Dank voor uw aandacht!”

Voor vragen of opmerkingen n.a.v. deze column kunt u zich richten tot de auteur Camiel Hanegraaf via +31 (0)88 - 194 8060 of stuur een mail naar camielhanegraaf@vdb-law.nl.


camiel-hanegraaf.png Met ingang van 1996 is Camiel als kandidaat-notaris en enkele jaren als (waarnemend) notaris werkzaam geweest bij enkele gerenommeerde grote en middelgrote (advocaten- en) notariskantoren. Begin 2012 heeft hij de overstap gemaakt naar de advocatuur.

Tot zijn werkzaamheden behoren onder meer de begeleiding van aandelentransacties en activa passiva-transacties, het opzetten en het herstructureren van vennootschapsstructuren, het opstellen en beoordelen van commerciële contracten en corporate governance-vraagstukken. In het verleden is Camiel betrokken geweest bij veel transacties rondom registergoederen.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.