Compliance en Fraude

Compliance is binnen organisaties de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Compliance heeft, kort gezegd, de functie binnen een organisatie de naleving van wet- en regelgeving en van maatschappelijke normen en verwachtingen te borgen. De compliance-functie houdt dan ook binnen de organisatie toezicht op de naleving van de diverse normen en regels en beoogt integriteitschendingen in en door de organisatie te voorkomen. Waar deze schendingen toch optreden dient vanuit compliance adequaat te worden gehandeld.

Vormgeven van compliance 

VDB Advocaten kan u daarbij ondersteunen. VDB Advocaten kan u bijstaan in het vormgeven van de compliance-functie, in het bevorderen van de naleving van de relevante wet- en regelgeving (zoals onder andere het opstellen van procedures, protocollen of het verzorgen van trainingen) en in de advisering rondom Compliance onderwerpen.

Integriteitsonderzoekeen fraudeonderzoek

Ook (preventieve) integriteits- en/of fraudeonderzoeken kunnen wij voor u verzorgen. Tot slot kunnen wij u bijstaan in onderzoeken van toezichthouders (FIOD, ACM, AFM, Bft, AP, Belastingdienst etc) en in de eventuele daarop volgende aansprakelijkheidsvraagstukken en/of procedures rondom opgelegde sancties door toezichthouders.

Compliance onderzoek

Onderwerpen die onder het brede Compliance-thema vallen zijn: Wet voorkoming witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft), Melding ongebruikelijke transacties, Fraude, Internationale (handels)sancties, Privacyregelgeving (AVG) en de meldplicht datalekken, Klokkenluidersregeling, Anti-corruptie (waaronder internationale regelgeving zoals de UK Bribery act) en het Mededingingsrecht.

Wij helpen u tot een integere en beheerste bedrijfsvoering te komen.

Multidisciplinair

Juridische vraagstukken worden zoveel mogelijk vanuit een multidisciplinair oogpunt bekeken. Behalve dat wij diverse specialisten in huis hebben, kunnen wij - daar waar nodig – expertise van andere beroepsgroepen inschakelen. Wij denken graag mee vanaf de probleemstelling tot en met de oplossing.