Klachtenregeling

VDB Advocaten Notarissen heeft een kantoorklachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan VDB Advocaten Notarissen verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door VDB Advocaten Notarissen.

De klachtenregeling is beginsel bedoeld voor cliënten van VDB Advocaten Notarissen, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

VDB Advocaten

Wanneer VDB Advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van VDB Advocaten met behulp van voornoemde klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).

Voor meer informatie over de Geschillencommissie wordt verwezen naar de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/

Het Reglement van de Geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

VDB Notarissen

Wanneer VDB Notarissen er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een notaris van VDB Notarissen met behulp van voornoemde klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Klachten- en geschillenregeling Notariaat.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites www.knb.nl en www.geschillencommissie.nl .

Klachtenformulier