Wet goed verhuurderschap: nieuwe verplichtingen voor verhuurders

Wet goed verhuurderschap: nieuwe verplichtingen voor verhuurders
Advocatuur, Blog, Vastgoed 31 mei 2023

Op 1 juli 2023 treedt de 'Wet goed verhuurderschap' in werking. Deze nieuwe wet stelt in feite nieuwe normen waaraan verhuurders aan particulieren moeten voldoen en geeft gemeentes middelen om de nieuwe voorschriften te handhaven.

De nieuwe wet kent de nodige nieuwe verplichtingen voor verhuurders. Deze verplichtingen betreffen onder andere:

  • Het schriftelijk aangaan van de huurovereenkomst;
  • Het overleggen aan de huurder van een informatieblad, waarin de rechten en plichten van de huurder zijn vastgelegd;
  • Het opstellen van een schriftelijk en openbaar beleid tegen woondiscriminatie;
  • Het zich onthouden van intimidatie;
  • Geen hogere waarborgsom in rekening brengen dan tweemaal de maandhuur;
  • Niet meer servicekosten in rekening brengen dan in de wet is bepaald.

Schriftelijk en openbaar beleid tegen woondiscriminatie

Een in het oog springende nieuwe verplichting is de plicht om een schriftelijk en openbaar beleid tegen woondiscriminatie op te stellen. In dit beleid moet zijn uitgewerkt hoe het verhuurproces is ingericht en welke objectieve, niet-discriminerende selectiecriteria worden toegepast bij de selectie.

Verhuurvergunning

Nieuw is ook de verhuurvergunning. De gemeenten kunnen een vergunningstelsel in het leven roepen voor wat betreft verhuur in kwetsbare wijken. Voor deze wijken wordt dan een verhuurverordening vastgesteld. Daarbij kan een maximale huurprijs worden vastgesteld, maar kunnen ook eisen worden gesteld aan het onderhoud van deze woningen.

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

De gemeenten worden verplicht om een meldpunt ongewenst huurgedrag in te stellen. Huurders kunnen hier kosteloos en anoniem klagen over het gedrag van hun verhuurders die zich niet houden aan de voorschriften. Klachten kunnen leiden tot het intrekken van de verhuurvergunning, het opleggen van een last onder dwangsom teneinde het ongewenst gedrag te beëindigen en boetes tot maximaal € 90.000,00. Herhaalde overtredingen van de verhuurder kan er zelfs toe leiden dat het pand door de gemeente in beheer genomen wordt. Boetes en in beheernemingen worden bovendien openbaar gemaakt.

Verhuurbemiddelaar

De nieuwe wet richt zich ook tot de verhuurbemiddelaar. De wet legt expliciet vast dat een verhuurbemiddelaar geen 'dubbele provisie' mag bedingen.

Geldt dit alles ook voor huidige huurovereenkomsten?

De meeste regels hebben enkel betrekking op nieuwe huurovereenkomsten. De regel betreffende de informatieplicht (het informatieblad) zal ook gelden voor huidige huurrelaties. Binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze wet dienen de verhuurders die thans reeds aan dezelfde huurder verhuren, aan hen een informatieblad toe te zenden. Wordt er verhuurd aan arbeidsmigranten, dan dient dat zelfs al binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet te gebeuren.

Indien de gemeente voor de wijk waarin de verhuurder zijn woning verhuurt een huurverordening instelt en er dus een verhuurvergunningplicht instelt, dan zal de verhuurder zich binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet aan de door de gemeente bepaalde vergunningsvoorwaarden moeten houden.

Conclusie

Weer meer regels, waar iedere verhuurder mee te maken krijgt. De wet is wellicht bedoeld om 'malafide huisjesmelkers' te bestrijden, maar levert voor iedere verhuurder toch weer het nodige werk op.

Heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving? Of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Neem dan gerust contact op met de huurrechtspecialisten van VDB Advocaten!

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op