VvE’s verleenden ten onrechte toestemming voor dakterras

VvE’s verleenden ten onrechte toestemming voor dakterras
Notariaat 24 september 2020

Volgens twee uitspraken (van de rechtbank Gelderland en van het Hof Den Bosch) hebben twee Verenigingen van Eigenaars nietige besluiten genomen door aan eigenaars van appartementsrechten exclusieve gebruiksrechten toe te kennen voor het gebruik van een gedeelte van een gemeenschappelijk dak als dakterras.

Hof Den Bosch 23 juli 2020 

Tijdens de vergadering van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is aan één van de appartementseigenaren een exclusief gebruiksrecht toegekend voor het gebruik van een (gemeenschappelijk) dak als dakterras, tegen betaling van een (eenmalige) vergoeding van € 11.000,‑. Het Hof heeft op verzoek van één van de andere appartementseigenaren geoordeeld dat het besluit waarbij dit gebruiksrecht is toegekend, nietig is. Het Hof komt tot dit oordeel, omdat het verleende gebruiksrecht een permanent karakter heeft. Dit permanente karakter blijkt onder meer uit de overeenkomst waarin het gebruiksrecht is vastgelegd. Hierin is onder meer opgenomen dat het recht voor onbepaalde tijd geldt en dat het overdraagbaar is aan een nieuwe eigenaar van het appartement. Om een exclusief gebruiksrecht aan één van de appartementseigenaren te kunnen toekennen is een wijziging van de akte van splitsing in appartementsrechten vereist. Een besluit daartoe dient door ten minste 4/5de van het totale aantal uit te brengen stemmen te worden genomen.

Rechtbank Gelderland 19 augustus 2020 

Ook in deze zaak is tijdens een vergadering van een VvE besloten dat een aantal appartementseigenaren een gemeenschappelijk dak als dakterras mogen gebruiken. De VvE heeft met die eigenaren vervolgens een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat het gebruiksrecht eindigt bij verkoop van hun appartement. Daarnaast kon het gebruiksrecht tussentijds door de eigenaren worden opgezegd. De rechtbank oordeelt dat het door de VvE genomen besluit ook in dit geval nietig is. De VvE is weliswaar bevoegd om regels te stellen over gemeenschappelijke gedeelten, maar deze bevoegdheid gaat niet zo ver dat met een (gewone) meerderheid een exclusief gebruiksrecht aan een of meerdere eigenaars kan worden toegekend. Uit deze uitspraken blijkt dat het van groot belang is dat besluiten door een Vereniging van Eigenaars op de juiste wijze worden genomen.

Voor meer informatie en/of advies over het opstellen van akten van splitsing in appartementsrechten, de wijziging daarvan, of over de inhoud van bestaande akten van splitsing, kunt u contact opnemen met Corné van Duivenoorde via corneduivenvoorde@vdb-law.nl of bel naar +31 (0)88 - 194 8752

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.