Kan een kinderopvang opvangcontracten beëindigen wegens personeelstekort?

Kan een kinderopvang opvangcontracten beëindigen wegens personeelstekort?
Advocatuur, Blog 3 augustus 2022

De Brancheorganisatie Kinderopvang geeft aan dat ouders de komende tijd vaker te horen krijgen dat de kinderopvang voor hun kind stopt vanwege het steeds groter wordende personeelstekort. In principe geldt afspraak is afspraak, maar geldt dat ook in dit geval?

Recentelijk voerde VDB Advocaten een kortgedingprocedure over deze problematiek. Daarin besloot de rechter dat een kinderopvang een opvangcontract rechtsgeldig had opgezegd. Klik hier voor de geanonimiseerde uitspraak. In deze blog bespreken wij de aandachtspunten bij het opzeggen van opvangcontracten wegens het nijpende personeelstekort

Type overeenkomst kinderopvangcontract

Allereerst is het van belang om te weten wat voor soort overeenkomst het kinderopvangcontract nu eigenlijk is. Naar onze mening is het kinderopvangcontract een overeenkomst van opdracht, zoals geregeld is in boek 7 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op 8 juli jl. concludeerde de procureur-generaal van de Hoge Raad dat het opvangcontact inderdaad aan te merken is als overeenkomst van opdracht. De verwachting is dan ook dat de Hoge Raad dit standpunt overneemt. Hierdoor gelden de wettelijke regels voor de overeenkomsten van opdracht ook voor de opvangcontracten, uiteraard naast de voorwaarden uit het contact en de algemene voorwaarden.

Zorgvuldige voorbereiding van het besluit

De kinderopvangorganisatie die wij bijstonden kon vanwege het personeelstekort niet meer voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de wet stelt. Die schrijft nauwkeurig voor per hoeveel opgevangen kinderen een beroepskracht (pedagogisch medewerker) aanwezig moet zijn. De opvang kon niet anders dan opvangcontracten beëindigen.

Tot deze tijd deed de kinderopvangorganisatie een beroep op personeel om meer uren te werken. Dat kon niet langer. Ook nieuw personeel werven lukte niet vanwege de krappe arbeidsmarkt en gevolgen van de coronapandemie.

De kinderopvangorganisatie kon niet zomaar willekeurig een aantal contracten beëindigen. Dit moet zorgvuldig worden voorbereid. De organisatie koos voor een neutraal selectiesysteem en paste daarop het afspiegelingsbeginsel toe, ook wel bekend uit het arbeidsrecht. Ook sloot zij locaties en beëindigde zij de kinderopvangcontracten voor die locaties.

De rechtsgeldige opzeggrond

Naast een zorgvuldige voorbereiding dient er een rechtsgeldige opzeggrond te zijn. De algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang voorzien in zo’n opzeggingsgrond. Deze grond betreft een zwaarwegende reden, te weten de bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de opvanglocatie in gevaar brengt. Ook de wettelijke regeling voor de overeenkomst van opdracht voorziet in zo’n opzeggingsgrond, namelijk de gewichtige reden (artikel 7:408 lid 2 BW). Doordat er sprake was van een geldige opzeggrond en een zorgvuldig voorbereid besluit, was de beëindiging van de opvangcontracten door de kinderopvangorganisatie rechtsgeldig. Hierdoor voldoet zij weer aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

De opzegtermijn

Een derde aandachtspunt is de opzegtermijn die geldt en redelijk moet zijn. Er werd gekozen voor en opzegtermijn die tweemaal zo lang was als in de overeenkomst was vastgelegd.

Conclusie

Kortom, ‘afspraak is afspraak’ geldt niet altijd. Het is mogelijk om een kinderopvangcontract voortijdig te beëindigen wegens een ernstig tekort aan personeel. Daarbij geldt dat dit besluit zorgvuldig moet zijn voorbereid, er sprake moet zijn van een rechtsgeldige opzeggrond én van een redelijke opzegtermijn.

Meer weten of hulp nodig bij het (voorbereiden van een) besluit tot opzegging van een selectie (opvang)overeenkomsten? Neem contact op met VDB Advocaten Notarissen.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op