Handhaving energiebesparings- en informatieplicht intensiveert. Voorkom dwangsommen en handhaving!

Handhaving energiebesparings- en informatieplicht intensiveert. Voorkom dwangsommen en handhaving!
Advocatuur 12 februari 2021

Eerder schreven we al dat verhuurder en huurder 'niet veilig zijn' bij het handhaven van de label-C plicht[1], daar bovenop komt nu de strengere handhaving van de energiebesparings- en informatieplicht. Op verhuurders en huurders rust een verplichting bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. In dit artikel leest u hoe u eventuele problemen voorkomt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft meer geld beschikbaar gesteld (±  9.5 miljoen euro) om in 2020 en 2021 de handhaving op de naleving van de verplichtingen te intensiveren. Hiermee is er een groter risico op dwangsommen en boetes. Inmiddels zijn de eerste dwangsommen opgelegd aan bedrijven of instellingen die de energiebesparings- en informatieplicht niet (voldoende) zijn nagekomen.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht?

Bedrijven en kantoren (maar bijvoorbeeld ook schoolgebouwen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m³ aardgasequivalenten per jaar verbruiken zijn op grond van het Activiteitenbesluit verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar of minder uit te voeren. Dit zijn de zogenaamde type A en B-inrichtingen.

De ‘drijver’ van de inrichting heeft de verplichting om deze maatregelen uit te voeren. Er is geen definitie van dit begrip. Het is daarom afhankelijk van de feitelijke situatie en contractuele afspraken of de drijver de huurder of verhuurder is.

Wat zijn energiebesparende maatregelen?

Per bedrijfstak zijn in de Activiteitenregeling erkende energiebesparende maatregelen opgenomen waar minimaal aan moet worden voldaan. De maatregelen per bedrijfstak zijn opgenomen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Wanneer moeten de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd?

Er zijn twee momenten om de 'Erkende Maatregelen' uit te voeren:

  1. Zelfstandig moment. Maatregelen die direct genomen moeten worden.
  2. Natuurlijk moment. Bijvoorbeeld tijdens een verbouwing.

Zo kunnen bijvoorbeeld ledlampen zowel op een zelfstandig of natuurlijk moment geplaatst worden, afhankelijk van de situatie (zoals het in werking hebben van inrichting). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om andere maatregelen te nemen, zolang die maatregelen een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft. Het is echter maatwerk en afhankelijk per inrichting om te bezien of wordt voldaan aan de terugverdientijd. Het toepassen van zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel.

Op deze verplichte implementatie bestaan uitzonderingen. Wanneer het gebouw een bepaald energielabel heeft (bijvoorbeeld label C) of is gebouwd in 2003 of later is het voldoende energiezuinig. Het minimale label om de maatregelen niet te hoeven nemen verschilt per bedrijfstak.[2] 

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

Vanaf 1 juli 2019 is de informatieplicht van kracht gegaan. Deze datum was tevens de deadline. Deze informatieplicht geldt voor type A en B inrichtingen die onder de energiebesparingsplicht vallen en houdt in dat eens per vier jaar een rapportage moet worden opgesteld welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd.  Door de informatieplicht kan de overheid actief monitoren wanneer is voldaan aan de informatieplicht of wanneer niet aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan. Daarnaast wordt middels verbruiksgegevens gekeken welke bedrijven verplicht zijn om energie te besparen.

Wat te doen?

Wanneer u als organisatie een energiebesparingsplicht heeft en niet heeft voldaan aan de rapportageplicht dan is er sprake van een overtreding van de Wet Milieubeheer. Controleer daarom of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog middels het eLoket van RVO. Daar de handhaving gericht is op het beëindigen van een overtreding kunt u mogelijke dwangsommen en boetes voorkomen door alsnog te voldoen aan de verplichtingen. Tot slot heeft de minister van EZK aangekondigd dat er op uiterlijk 1 januari 2023 een (nog) uitgebreidere energiebesparingspicht in werking zal treden die zich richt op specifieke CO2-reducerende maatregelen.

 

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met Daan Kamerbeek via daankamerbeek@vdb-law.nl of met Wim Braams via wimbraams@vdb-law.nl.

[1] https://vdb-law.nl/nieuws/verhuurder-en-huurder-zijn-niet-veilig-bij-handhaven-label-c-plicht

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op