Bescherming van bedrijfsgeheimen: Wat kunt u doen?

Bescherming van bedrijfsgeheimen: Wat kunt u doen?
Advocatuur, Intellectueel Eigendom 3 maart 2022

Deze week verscheen in het nieuws dat het bekende Franse juwelenmerk Cartier het Amerikaanse bedrijf Tiffany aanklaagt voor het stelen van bedrijfsgeheimen. Als ondernemer kunt u er ook mee te maken krijgen dat uw bedrijfsgeheimen onrechtmatig worden gebruikt. Wat kunt u daar eigenlijk tegen doen?

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

De definitie van bedrijfsgeheimen is te vinden in artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen die op 23 oktober 2018 in werking is getreden. Er is sprake van een bedrijfsgeheim indien er aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, namelijk:

  • de informatie is geheim, in die zin dat de informatie niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is; én
  • de informatie heeft commerciële waarde omdat deze geheim is; én
  • er zijn redelijke maatregelen getroffen om de informatie geheim te houden.

Wanneer maak ik onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen?

Is er sprake van een bedrijfsgeheim, dan is het gebruiken of openbaar maken daarvan onrechtmatig wanneer:

(i)  een bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze is verkregen, óf

(ii) er sprake is van inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van een bedrijfsgeheim; óf

(iii) er sprake is van inbreuk op een contractuele of andere verplichting tot het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Ook de ontvanger van een bedrijfsgeheim kan onrechtmatig handelen. Dit is het geval wanneer hij op het moment van verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wist, of had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte.

En als u producten verhandelt die ‘besmet’ zijn met onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen?

Niet alleen het gebruiken, openbaar maken, of in sommige gevallen ontvangen van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig. Wij zien in de praktijk namelijk óók dat een onrechtmatig verkregen of gebruikt bedrijfsgeheim heeft bijgedragen aan bijvoorbeeld het ontwerp, de werking, de productie of het in de handel brengen van nieuwe goederen. De wet bescherming bedrijfsgeheimen merkt dergelijke goederen aan als ‘inbreukmakende goederen’.

Het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen, maar ook de invoer, uitvoer of opslag van inbreukmakende goederen voor die doeleinden, worden aangemerkt als onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim. Daarvoor is wel vereist dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon die dergelijke activiteiten uitvoert, wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd gebruikt.

Recente voorbeelden

In een recente procedure stelde een Belgische onderneming (ATSSE) dat er sprake was van schending van bedrijfsgeheimen. Volgens ATSSE had een Nederlandse partij (eOx Int) zonder toestemming van ATSSE informatie met betrekking tot een chloordioxide (ClO2) product gekregen van een zusteronderneming van eOx Int en deze informatie vervolgens gebruikt voor de productie van een chloordioxideproduct.

De rechtbank oordeelt dat de samenstelling van het product van de Nederlandse partij vanuit chemisch oogpunt sterk aanverwant is aan die van ATSSE. De deskundigen hebben verder vastgesteld dat de bereidingswijze van het product niet relevant afwijkt van de instructies van ATSSE. Zij concluderen op basis daarvan dat de Nederlandse partij de ATSSE-mengverhouding heeft gebruikt voor een bepaald product. Volgens de rechtbank heeft eOx Int de ATSSE-mengverhouding op onrechtmatige wijze verkregen en gebruikt.

De rechtbank Den Haag beveelt niet alleen eOx Int maar ook de betrokken natuurlijke personen tot staking van productie van het chloordioxideproduct en betaling van schadevergoeding en hoge kosten. De gevolgen voor de betrokkenen zijn dus zeer verstrekkend.

In een andere procedure oordeelde de rechtbank Limburg in juni 2021 dat er juist géén sprake was van een schending van bedrijfsgeheimen. Aangezien partijen geen geheimhoudingsverplichting zijn overeengekomen, was er in feite ook niets om te schenden. Voorts oordeelde de rechtbank dat er niet voldoende maatregelen waren getroffen ter bescherming van het productie procedé. Zo werden het terrein en de productiehal niet bewaakt en werd met medewerkers geen geheimhoudingsbeding overeengekomen. Deze uitspraak benadrukt het belang van goede afspraken en beschermingsmaatregelen om met succes een beroep te kunnen doen op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Advies over bescherming van bedrijfsgeheimen nodig?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan een mogelijkheid bieden om uw bedrijfsgeheimen te beschermen. U moet dan wel bepaalde voorwaarden voldoen zoals het nemen van redelijke beschermingsmaatregelen.

Wilt u advies over het nemen van beschermingsmaatregelen of meer weten over bescherming van uw onderneming en uw producten en diensten? Of heeft u het vermoeden dat medewerkers of concurrenten onrechtmatig uw bedrijfsgeheimen gebruiken? Neem dan contact op.

Pascal van Boxtel is specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Wilt u meer weten over intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten of modelrechten of over bescherming op basis van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen? Neem dan contact op met Pascal van Boxtel. Wilt u op de hoogte worden gehouden over interessante juridische zaken, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op