Wetswijziging e-mail, sms- en telemarketing

Wetswijziging e-mail, sms- en telemarketing
Privacy & persoonsgegevens 20 mei 2021

Vanaf 1 juli 2021 veranderen wederom enkele marketingregels. Dan treedt een wijziging van de Telecommunicatiewet (Tw) in werking. De structuur van het huidige art. 11.7 Tw, dat ziet op het verzenden van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke en rechtspersonen, wordt gewijzigd. De belangrijkste verandering betreft de regels voor telemarketing met menselijke tussenkomst, de welbekende telefonische marketinggesprekken. Het Bel-me-niet Register (met bijna 10 miljoen telefoonnummers) wordt afgeschaft en ‘cold calling’ – het benaderen van potentiële klanten die nog geen bekenden zijn van de verkopende organisatie – wordt verboden. Wie telefonisch contact wil leggen met een prospect, moet van tevoren diens toestemming daarvoor hebben gekregen. We gaan dus van een opt-out systeem over op een opt-in systeem. Wat betekent dit voor u?

Achtergrond en aanleiding

Marketingactiviteiten door middel van e-mail, sms en telefoon vallen sinds 1998 onder art. 11.7 Tw. De wetgever anticipeerde daarmee op de eerste ePrivacy richtlijn (richtlijn 2002/58). De regeling geldt voor marketing gericht op particuliere personen en marketing gericht op ondernemingen (waaronder ook eenmanszaken).

Het in februari 2021 aangenomen voorstel tot wijziging van de Tw is gebaseerd op signalen uit de samenleving over problemen met telemarketing. De afgelopen jaren is op allerlei fronten aandacht geweest voor de bescherming van consumenten tegen ongewenste Telemarketing, zowel vanuit de Tweede Kamer, de Autoriteit Consument en Markt (de handhavende autoriteit op dit gebied) maar ook vanuit (belangenbehartigers van) consumenten. De huidige gang van zaken zorgt voor grote ergernis en ontevredenheid bij de consument: door de nu nog geldende opt-out structuur kan de consument namelijk ongevraagd worden benaderd voor telemarketingdoeleinden, behalve wanneer hij is ingeschreven in het Bel-me-niet Register óf een beroep doet op het recht van verzet.

Met de wetswijziging anticipeert de wetgever al enigszins op de komende ePrivacy Verordening,  die uiteindelijk de huidige ePrivacy Richtlijn (richtlijn 2009/136) en daarop gebaseerde Nederlandse Telecommunicatiewet moet gaan vervangen. In het voorstel van deze Verordening is namelijk voor alle kanalen voor ‘direct marketing’ een opt-in systeem opgenomen.

Toestemming

Vooropgesteld gelden ook onder gewijzigde Tw de volgende vereisten voor toestemming voor marketingdoeleinden:

De toestemming dient te worden gegeven: (i) in vrijheid, zonder nadelige gevolgen voor de consument bij weigering toestemming, (ii) voor een afgebakend doel en (iii) op ondubbelzinnige wijze.

Voorts is van belang dat de toestemming (iv) aantoonbaar is (de bewijslast ligt bij de marketeer) en (v) op eenvoudige wijze weer kan worden ingetrokken.

Soft opt-in uitzondering – Klantrelatie

Marketing zonder toestemming is binnen een bestaande klantrelatie onder bepaalde voorwaarden wél toegestaan, op grond van het nieuwe art. 11.7 lid 4 Tw: (i) het moet gaan om marketing op basis van contactgegevens van klanten, verkregen naar aanleiding van de verkoop van een “vergelijkbaar” product of dienst; (ii) bij de verkrijging van de contactgegevens moet de klant zijn gewezen op het mogelijke gebruik voor marketingdoeleinden en (iii) een recht op verzet zijn geboden. Vervolgens (iv) moet bij iedere communicatie opnieuw een verzetsmogelijkheid worden geboden, vandaar de aanduiding ‘soft opt-in’.

Deze al geldende uitzondering wordt met de wetswijziging nog wat verruimd voor charitatieve instellingen met art. 11.7 lid 5 Tw. Hen is ook toegestaan contact op te nemen met prospects die zij al kennen in het kader van vrijwilligerswerk of het bijwonen van manifestaties, onder de voorwaarde dat bij elk gesprek wordt gewezen op het recht van verzet, zoals nu al geldt op grond van het huidige art. 11.7 lid 12 Tw.

Bij AMvB kunnen “nadere regels” worden gesteld over het gebruik van contactgegevens en het recht van verzet (art. 11.7 lid 8 Tw).

Drie-jaar termijn Soft opt-in telemarketing

De hierboven geschetste soft opt-in-regeling geldt vanaf 1 juli ook voor telemarketing. De regels voor telemarketing zijn vanaf die datum dus gelijkgetrokken met de bestaande regels voor e-mail- en sms-marketing.

Bij telemarketing geldt nog een vijfde voorwaarde bij soft opt-in: het laatste contact (leveringsdatum product of afloopdatum dienst) met die klant mag volgens art. 3 lid 1 van de Code Telemarketing 2020 van de Stichting reclamecode niet ouder zijn dan drie jaar. Nieuw: de wetgever behoudt zich het recht voor bij AMvB een termijn vast te stellen (art. 11.7 lid 9 Tw).

Voor gewone e-mail- en sms-marketing heeft de wetgever in lijn met de oorspronkelijke regeling van art. 11.7 Tw (onder meer uit kostenoverwegingen) niet voorzien in de mogelijkheid om specifieke termijnen te stellen.[1] Hier geldt alleen dat de contactgegevens niet langer bewaard mogen blijven en gebruikt mogen worden dan op grond van de AVG is toegestaan.

Soft opt-in uitzondering – Rechtspersonen

Op grond van het nieuwe art. 11.7 lid 3 Tw mag telemarketing gericht aan een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf zonder opt-in worden benaderd voor telemarketingdoeleinden.

Dit geldt (a) onder de voorwaarde dat de verzender elektronische contactgegevens gebruikt die door de eindgebruiker zijn bestemd en bekendgemaakt voor het ontvangen van ongevraagde commerciële, ideële of charitatieve communicatie. Deze gegevens moeten dan ook specifiek voor deze doeleinden worden gebruikt. In dergelijke gevallen mogen marketeers aannemen dat sprake is van toestemming.

Hetzelfde geldt (b) voor communicatie gericht aan rechtspersonen of zelfstandigen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte waarbij wordt voldaan aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde commerciële, ideële of charitatieve communicatie. Is in dat land een opt-in vereist, dan moet de marketeer dus alsnog eerst toestemming vragen.

Deze uitzondering bestond al onder het huidige art. 11.7 lid 2 Tw en is als zodanig overgenomen voor de nieuwe versie.

Transparantie

De marketeer moest zijn identiteit al bekend maken onder het oude art. 11.7 lid 4 Tw (nieuw: 11.7 lid 6 Tw). Nieuw is dat de marketeer die van een openbare telefoondienst gebruik maakt zijn nummeridentificatie niet mag verhullen (art. 11.7 lid 7 Tw).

Overgangsregeling (art. 20.7 Tw)

Contactgegevens van bestaande klantrelaties die al in het bezit van de marketeer waren op 1 juli 2021, kunnen ook gebruikt worden als de marketeer de gebruiker bij het verzamelen geen verzetsrecht heeft geboden.

Wat betekenen deze wijzigingen voor u?

Als u telemarketing inzet in uw onderneming dient uw huidige aanpak te worden ingericht op deze nieuwe vereisten uit de Tw. Met name de wijze van het verkrijgen van toestemming van de te consumenten waarop u zich richt, verdient de aandacht. Het doorvoeren van de benodigde wijzigingen kan een intensief proces zijn, maar het mes snijdt aan twee kanten: vermoedelijk zal het opt-in systeem leiden tot passendere en daarmee wellicht ook effectievere telemarketing communicatie.

Maakt u gebruik van telemarketing en wilt u meer weten over de concrete gevolgen van de wijziging van de Telecommunicatiewet voor uw onderneming? Neem dan contact op met Julia Driessen (juliadriessen@vdb-law.nl) of een van de andere leden van ons privacy-team.



[1] Kamerstukken II 30661, nr. 19, p.4.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.