Onrechtmatige correctie op definitieve tegemoetkoming NOW 1.0 door incidentele loonbetalingen in januari 2020? Ga in bezwaar!

Onrechtmatige correctie op definitieve tegemoetkoming NOW 1.0 door incidentele loonbetalingen in januari 2020? Ga in bezwaar!
Advocatuur 21 april 2021 3 min. leestijd

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft de reputatie van een “hard and fast-rule”. Een regeling zonder mededogen, ruimte voor nuance of beoordelingsvrijheid. Toch lijkt die schijn te bedriegen, getuige de uitspraken van minister Koolmees in een aantal recente Kamerbrieven.

Berekening subsidie NOW 1.0

Op grond van de NOW-regeling kunnen werkgevers een subsidie ontvangen, waarmee tegemoet wordt gekomen in de betaling van de loonkosten van de werknemers. Het doel van de regeling is dan ook het behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid.

 

Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de werkgever een voorschot op de tegemoetkoming. Voor het berekenen van de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt bij de NOW 1.0 in beginsel gekeken naar januari 2020 als referentiemaand. De loonsom in de referentiemaand wordt vergeleken met de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020. Indien de loonsom in januari 2020 hoger is dan de loonsom in de overige drie maanden, heeft dit gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming. Er vindt dan een correctie plaats op grond waarvan (vaak) een behoorlijk bedrag moet worden terugbetaald aan het UWV.

 

Correctie ten gevolge van dalende loonsom door incidentele loonbetalingen in januari 2020

Reden voor de correctie is dat het UWV bij een dalende loonsom veronderstelt dat de werkgever zijn personeel heeft ontslagen of het loon niet heeft doorbetaald, twee dingen die juist niet mogen op grond van de regeling. Toch hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Een loonsom kan namelijk ook dalen als gevolg van extra periode salaris dat de werkgever enkel in januari – en niet in de overige drie maanden - heeft uitbetaald. Onder “extra periode salaris” wordt verstaan het extra loon dat naast het reguliere loon en de vakantiebijslag wordt uitbetaald naar aanleiding van afspraken in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst, en dat niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten of kwalitatieve of kwantitatieve prestaties van de werknemer. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 13e maand.

 

Dit extra periode salaris moet op grond van de NOW-regeling uit de loonsom worden gefilterd. Helaas kan het UWV de loonsom enkel corrigeren met het vakantiegeld en een dertiende maand. Overige incidentele beloningen, waaronder bonussen, kunnen niet uit de loonsom worden gefilterd, waardoor in veel gevallen met een te hoge loonsom over januari 2020 wordt gerekend. Dit kan een onrechtmatige correctie op de definitieve tegemoetkoming NOW 1.0 veroorzaken.

 

Maatwerk toch mogelijk?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, heeft in een aantal recente Kamerbrieven aangegeven dat het wellicht toch mogelijk is om maatwerk te leveren. Hij geeft aan te begrijpen dat de huidige systematiek van de regeling onvoldoende passend kan zijn en daarom als onrechtvaardig kan worden ervaren.

Werkgevers die van mening zijn dat zij onterecht worden benadeeld, kunnen daarom bezwaar aantekenen bij het UWV. Na het indienen van bezwaar, wordt nader bekeken of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de regeling maatwerk kan worden geleverd. Hierbij wordt volgens Koolmees nadrukkelijk rekening gehouden met incidentele beloningen in de referentiemaand, die hebben geleid tot een niet-representatieve loonsom.

 

Ga in bezwaar!

De deur naar een minder onrechtvaardige NOW-regeling lijkt door deze uitspraken van Minister Koolmees definitief geopend. Niet langer betekent een dalende loonsom in de driemaandsperiode per definitie een onrechtmatige correctie op de definitieve tegemoetkoming NOW. Indien u het vermoeden hebt dat uw onderneming onterecht wordt benadeeld, dan is het aantekenen van bezwaar bij het UWV aan te raden. Let op: bezwaar aantekenen is alléén mogelijk binnen 6 weken na de beslissing van het UWV. Onze advocaten ondersteunen u graag bij het opstellen en indienen van dit bezwaarschrift.

 

Meer weten over de mogelijkheden om bezwaar in te dienen tegen een vaststellingsbesluit en/of invorderingsbeschikking van het UWV inzake de NOW? Neem dan contact op met Lieve Holterhues via lieveholterhues@vdb-law.nl of via +31 881 947 748.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op