Grote ondernemingen moeten mkb binnen 30 dagen betalen

Grote ondernemingen moeten mkb binnen 30 dagen betalen
Advocatuur, Blog 4 juli 2022

Doet u als grote onderneming zaken met het mkb? Of levert u als mkb juist producten of diensten aan grote onderneming? Sinds 1 juli geldt in deze situaties een maximale wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

Op welke partijen is de wetswijziging van toepassing?

De wetswijziging betreft specifiek de betalingstermijn tussen enerzijds een grote onderneming en anderzijds mkb (dus niet tussen grote ondernemingen of mkb onderling). Het is de grote onderneming die de betaaltermijn van max. 30 dagen dient toe te passen en haar processen voortaan dus strakker moet inrichten. Mkb-ondernemingen mogen langere termijnen blijven hanteren.

MKB- of grote onderneming?

Om te bepalen of een partij als grote onderneming of mkb-onderneming kwalificeert, moeten de volgende vragen worden beantwoord ten aanzien van een periode van twee achtereenvolgende balansdata:

  • Is de waarde van de activa groter dan € 20 miljoen?
  • Is de netto omzet groter dan € 40 miljoen?
  • Is het gemiddeld aantal werknemers is groter dan 250 werknemers?

Worden minstens twee vragen positief beantwoord? Dan is sprake van een grote onderneming.

Worden minstens twee vragen negatief beantwoord? Dan is sprake van een mkb-onderneming.

Hierbij moet worden gekeken naar de 'juridische entiteit' waarmee u zaken doet. Dus de B.V., N.V., of coöperatie die op de factuur staat.

Achtergrond wetswijziging: oneerlijk krachtenveld

Vóór inwerkingtreding van deze wijziging konden grote bedrijven de betaaltermijn van 30 dagen contractueel oprekken tot max. 60 dagen. In de praktijk is gebleken dat dit in veel gevallen ook gebeurde, met alle gevolgen van dien voor de liquiditeit en marktpositie van mkb-ondernemingen.

De huidige economische situatie heeft de afhankelijkheid van het mkb ten opzichte van het grootbedrijf alleen maar vergroot. Met deze wetswijziging heeft het kabinet daar wat aan willen doen.

Gevolgen: aanpassen overeenkomsten en ongeldigheid afwijkende afspraken

Vanaf 1 juli moet deze verkorte betaaltermijn worden opgenomen in alle handelsovereenkomsten die grote ondernemingen sluiten met het mkb. Bestaande overeenkomsten moeten binnen één jaar zijn aangepast, dus vóór 1 juli 2023.

Wanneer een grote onderneming met een mkb-onderneming tóch een termijn afspreekt die langer is dan 30 dagen, dan is die afgesproken betaaltermijn nietig en wordt automatisch uitgegaan van de betaaltermijn van 30 dagen.

Betaalt een grote onderneming een factuur van een mkb-leverancier te laat, en is er niets geregeld over de rente? Dan is zij de wettelijke handelsrente (deze bedraagt op dit moment 8%) verschuldigd over de periode waarin de betaaltermijn is overschreden.

Wettelijke betaaltermijn aan mkb in Europese context

Met deze wetswijziging hanteert Nederland een strikter uitgangspunt dan hetgeen nu (nog) geldt op basis van de Europese richtlijn (daaruit volgt de mogelijkheid om een termijn tot max. 60 dagen overeen te komen). Vanwege deze striktere regel bestaat dus vooralsnog het risico dat buitenlandse ondernemers die in Nederland handel drijven het Nederlandse recht proberen te omzeilen.

In de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wetswijziging wordt aangegeven dat de inschatting is dat het effect hiervan beperkt is. Ook wordt in de MvT de verwachting uitgesproken “dat Europa op korte termijn gaat meebewegen in de richting die Nederland met dit wetsvoorstel inslaat”.

Melden van achterstallige betalingen bij ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een meldloket opgericht, waar het mkb (anoniem) melding kan doen van situaties waarin grote ondernemingen de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden: het Meldpunt achterstallige betalingen. Deze gelegenheid is er tot 23 januari 2023.

De meldingen zullen inzicht geven in de omvang van de problematiek en verduidelijken in welke sectoren de problemen zich concentreren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de uitkomsten na één jaar evalueren. Aan de hand daarvan wordt bepaald of in aanvulling op de wijziging ook onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op