Gewijzigde arbeidswetgeving: informatieverplichting arbeidsovereenkomst

Gewijzigde arbeidswetgeving: informatieverplichting arbeidsovereenkomst
Advocatuur 2 mei 2022

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de aanstaande wetswijzigingen als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In deze serie informeren wij u in hoofdlijnen over de aard en consequenties van het wetsvoorstel. In deze bijdrage: de informatieverplichting bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Informatieverplichting werkgever: stand van zaken

In de huidige wetgeving is in artikel 7:655 BW al een minimale informatieverplichting opgenomen voor werkgevers. Hierbij valt te denken aan onder andere de naam en woonplaats van partijen, de plaats of plaatsen waar arbeid wordt verricht, maar ook de duur van de overeenkomst indien het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft en de aanspraak op vakantie. Werkgevers dienen deze informatie binnen een maand te verstrekken aan de werknemer.

Wijzigingen in de informatieverplichting

Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers voortaan ook (aanvullende) informatie verschaffen over onder meer de arbeidsplaats, arbeidstijden, verlofregelingen, proeftijd, afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen, recht op scholing en procedurele aspecten bij het beëindigen van het dienstverband. In een aantal gevallen moet deze informatie binnen een week na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer worden verstrekt. In de overige gevallen dient de werkgever de werknemer te informeren binnen een maand of zoveel eerder als de arbeidsovereenkomst eindigt.

In onderstaande tabel is opgenomen welke informatieverplichting werkgevers hebben en binnen welke periode de werknemer geïnformeerd dient te worden.

  Informatieverplichting vanaf 1 augustus 2022 Periode om te informeren

A.

Naam en woonplaats van partijen 1 week
B. Plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht. Indien er geen vaste werkplek is, dient gemeld te worden dat op wisselende plaatsen wordt gewerkt 1 week
C. De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid 1 week
D. Het tijdstip van indiensttreding 1 week
E. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur of de concrete einddatum van de overeenkomst 1 week
F. De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aanspraak en de aanspraak op alle vormen van betaald verlof 1 maand

G.

De duur van de in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen, maar ook de procedurele aspecten en vereisten bij opzegging/beëindiging van de arbeidsovereenkomst 1 maand

H.

Het loon en de termijn van uitbetaling alsmede, indien het loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, de per dag of per week aan te bieden hoeveelheid arbeid, de prijs per stuk, de tijd die redelijkerwijs met de uitvoering is gemoeid, aangevuld met het aanvangsbedrag van het loon, de afzonderlijke bestanddelen (zoals bijdragen in geld of in natura, bonussen, betalingen van overuren) en de wijze en frequentie van betalen 1 week
I.

De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week

Bij voorspelbaar werkpatroon:

  • Normale dagelijkse/wekelijkse arbeidsduur;
  • regelingen voor overwerk inclusief de vergoedingen daarvoor
  • regelingen voor het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster.

 Bij onvoorspelbaar werkpatroon:

  • Dat de werktijden in beginsel variabel zijn;
  • het aantal uren dat in ieder geval wordt betaald; 
  • de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht te komen werken; 
  • tot welk moment de werknemer nog kan worden opgeroepen en tot welk moment een oproep nog kan worden ingetrokken of gewijzigd.
1 week
J. Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling 1 maand
K. Indien de werknemer voor een langere termijn dan vier weken werkzaam zal zijn buiten Nederland, de duur, de huisvesting, sociale zekerheid, de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft, de wijze waarop de terugkeer geregeld is en het werkland Voor het vertrek van werknemer
L. De toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan 1 maand
M. Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is 1 maand

N

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 1 maand
O. Of er sprake is van een oproepovereenkomst 1 maand
P. Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst, dient de identiteit van de inlenende partij bekend gemaakt te worden Zodra identiteit bekend is
Q. Duur en voorwaarden van de proeftijd 1 week
R. Het door werkgever geboden recht op scholing 1 maand
S. Identiteit sociale zekerheidsinstellingen, verzekeraars en pensioenfonds/pensioenverzekeraar 1 maand

Sanctie bij het niet verstrekken van informatie

Indien de werkgever niet voldoet aan de informatieverplichting die op hem rust of indien er onjuiste informatie wordt verstrekt waardoor de werknemer schade lijdt, dan is de werkgever aansprakelijk voor die schade.

Conclusie

Wanneer u als werkgever modelarbeidsovereenkomsten, eventueel gecombineerd met een bedrijfsreglement, gebruikt, doet u er verstandig aan om voor 1 augustus 2022 te controleren of deze modellen in lijn zijn met de nieuwe wetgeving.

Heeft u hulp nodig bij het toetsen of aanpassen van de modelarbeidsovereenkomsten en/of bedrijfsreglementen? Neem dan vrijblijvend contact op met Janneke Robben-Mostert via +31 881 947 739 of janneke.robben@vdb-law.nl

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op