Actualiteiten privacy: aanpassingen UAVG en evaluatie AVG

Actualiteiten privacy: aanpassingen UAVG en evaluatie AVG
Blog 22 november 2019

Eind oktober heeft Minister Dekker de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen aanpassingen wat betreft de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: UAVG) en evalueert hij de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

In deze blog worden de belangrijkste bevindingen uiteengezet.

 

Wetsvoorstel tot aanpassing UAVG

Na ruim een jaar ervaring met de UAVG (= de Nederlandse uitvoeringswetgeving van de AVG), worden enkele knelpunten gesignaleerd. Dekker geeft daarbij aan dat niet alle knelpunten hoeven te worden opgelost door wetgeving. In een aantal gevallen kunnen knelpunten worden opgelost door beter te communiceren en aan voorlichting te doen (hij verwijst daarbij onder meer naar de in dit najaar gelanceerde publiekscampagne ‘Hulp bij privacy’ door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor o.a. de volgende knelpunten is aanpassing in wetgeving wel wenselijk:

 

  1. de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens door accountants ter uitvoering van hun wettelijke controletaken. Toelichting: het gaat dan vooral om accountants die zorginstellingen controleren. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod. Om de accountants hun werk te kunnen laten doen is een wettelijke uitzondering nodig). De NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) heeft hiervoor ook uitdrukkelijk gepleit;
  2. toepassing van biometrie voor de identificatie van personen in het belang van een rechtmatige toegang tot bepaalde plaatsen, gebouwen, informatie- of werkprocessystemen, diensten of producten. Toelichting: biometrie neemt aan belangstelling toe. Explicieter gemaakt zou moeten worden voor welke situaties de uitzondering geldt. Recent heeft de Rechtbank Amsterdam een bedrijf nog op de vingers getikt omdat zij een werkneemster hadden verplicht een autorisatiesysteem te gebruiken voor een kassasysteem dat werkt op basis van een vingerscan (ECLI:NL:RBAMS:2019:6005). Belangenorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gepleit voor meer duidelijkheid.

 

Ten aanzien van een aantal onderwerpen wordt nader onderzocht of aanpassing in wetgeving nodig is.  Dit ziet onder meer op cross-sectorale gegevensdeling (denk hierbij aan het opstellen van zwarte lijsten, iets waar in de praktijk veel behoefte aan is maar vanzelfsprekend heel zorgvuldig moet gebeuren) en het gebruik van het BSN-nummer door ondernemingen (voor uiteenlopende administratieve processen). Daarnaast ligt de vraag voor of het gebruik van het BSN dient te worden toegestaan ten behoeve van het uitoefenen van de poortwachtersfunctie, zoals banken maar ook andere beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen en accountants in het kader van de verplichte Wwft screening. Gebruik van het BSN kan deze taak vergemakkelijken.

 

Tot slot is vermeldenswaardig dat het Ministerie van SZW nader zal overleggen met diverse stakeholders om te bezien in welke gevallen behoefte bestaat aan het afnemen van alcohol- en drugstesten op de werkvloer. Op basis van huidige wet- en regelgeving is dit maar voor een beperkte doelgroep mogelijk. SZW zal de Kamer hier nog voor het einde van het jaar over informeren. Mogelijk dat dit ook nog zal leiden tot aanpassing van het huidige wettelijk kader.

 

Evaluatie en toetsing van de AVG

In het kader van de evaluatie van de AVG zelf, heeft Nederland enkele onderwerpen onder de aandacht van de Europese Commissie gebracht. De wijziging die het meest in het oog springt is verlichting van de registerplicht voor kleine bedrijven om de administratieve lasten aanzienlijk te verminderen. Uit contacten met andere lidstaten is gebleken dat soortgelijke zorgen ook in andere landen bestaan.  

 

Dekker streeft ernaar de aanpassingen in de UAVG middels een wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 ter consultatie voor te leggen. De Europese Commissie heeft inmiddels kennis genomen van de onderwerpen die vanuit Nederland zijn aangedragen en zal uiterlijk op 25 mei 2020 een evaluatieverslag aanbieden aan het Europees Parlement en de Raad. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met ondergetekende of een van de andere leden van het Privacy team van VDB Advocaten.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op